Stichting Stop de Renteswap 

Let op: Aanmelden bij de stichting is niet meer mogelijk.

Wat heeft de stichting gedaan?
Stichting Stop de Renteswap heeft namens de bij haar aangesloten bedrijven:

  • bij alle banken die renteswaps aan het MKB hebben verkocht een collectieve klacht ingediend,
  • de verjaring van de vorderingen gestuit,
  • procedures voorbereid,
  • onderhandelingen met de derivatencommissie en de banken gevoerd over een compensatieregeling.


Compensatieregeling

Op 19 december 2016 is het definitieve herstelkader bekendgemaakt. De stichting heeft bijgedragen aan de totstandkoming van deze compensatieregeling waarmee gedupeerde ondernemers met een renteswap voor een belangrijk deel worden gecompenseerd voor de door hen geleden schade.

Anonimiteit gewaarborgd
Aanmelden bij de stichting was alleen mogelijk via een notaris. Op die manier kon de anonimiteit van deelnemers volledig worden gewaarborgd. Na het tot stand komen van de compensatieregeling zijn deelnemers via de notaris geïnformeerd en hebben zij het aanbod gekregen om zich bij MKB-Claim te melden voor verdere begeleiding en controle van hun claim. Aangezien het herstelkader voorziet in een onkostenvergoeding, zijn hier voor de deelnemers geen aanvullende kosten aan verbonden.